روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1279  |  تاریخ: چهارشنبه 01 آبان 1398
<
>

شکوفایی استعدادهای انسانی، شرط تحقق دموکراسی
آموزش، آمادگی برای زندگی نیست، خود زندگی‌ است
هنوز در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد
«شعر ماندگار»
چاپ ترجمه «رویا»ی امیل زولا
تمدید مهلت فراخوان  دوسالانه مجسمه‌سازی تهران