روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1279  |  تاریخ: چهارشنبه 01 آبان 1398
<
>

حذف نکنیمتکثر را بپذیریم
موسوی: آماده گفت‌وگوی دو یا چندجانبه با عربستان هستیم
گفت‌وگوی ملک سلمان و وزیر دفاع آمریکا با محوریت ایران