روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1228  |  تاریخ: دوشنبه 28 مرداد 1398
<
>

ایرانیان استعداد ورود به تمدن جدید را ندارند