روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
سرمقاله
روزنامه همدلی شماره: 1228  |  تاریخ: دوشنبه 28 مرداد 1398
<
>

سیاست‌های جبران کسری بودجه تورم‌زاست
شمارش معکوس برای رونمایی از طرح مالیات مسکن
مرهون از خود گذشتگی مردم و همکاری بخش خصوصی هستیم
با کشاورزان آسیب دیده از حوادث قهری مساعدت و همراهی می کنیم
با حمایت بانک شهر صورت می گیرد؛
لزوم بازنگری در شرایط پرداخت تسهیلات در وضعیت کنونی اقتصاد کشور