روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1228  |  تاریخ: دوشنبه 28 مرداد 1398
<
>

پایانی درآغاز
این تصاویر شامل صحنه‌هایی غیر انسانی است
سرطان سینه
اصطلاحی ناپسند به نام «بومی کردن»
جشنواره آئینی- سنتی بار دیگر به محک آمد