روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1172  |  تاریخ: چهارشنبه 22 خرداد 1398
<
>

رویکرد بازاریان موتلفه تعاملی بود
تحلیلی درباره جایگاه و تاثیرگذاری بازار