روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1089  |  تاریخ: چهارشنبه 24 بهمن 1397
<
>

فرود جنجالی سیمرغ
رد پاها معلوم است
طراحی لباس زنده
درگذشت رکورددار فیلمسازی در ایران
از سوریه تا ژاپن در اسکار ۲۰۱۹