روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 1089  |  تاریخ: چهارشنبه 24 بهمن 1397
<
>

دولت بدهکارتر شد
گرانی تقاضای پارچه را کاهش داد
برخی سدهای بزرگ ایران کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره دارند
ضربه مهلک گرانی ارز بر کسب‌وکار