روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 948  |  تاریخ: شنبه 27 مرداد 1397
<
>

بازآفرینی شهری با هدف ارتقای کیفیت زندگی از اهداف دولت است