روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 898  |  تاریخ: سه شنبه 29 خرداد 1397
<
>

به سبک ستاره 39 ساله مکزیک کاپیتان تمام نشدنی
چشم منتقدان روشن
زردِ کم‌رنگ

آلمان
برزیل
صربستان
مکزیک
سوئیس