روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 898  |  تاریخ: سه شنبه 29 خرداد 1397
<
>

من و فوتبال
بازی گلستان و گدار در فیلم کارگردان ایرانی
«هیچ در هیچ» کامکار رونمایی می شود
پرتغال از رقابت با ایران انصراف داد!
آثار «پیکاسو» و «مونه» در حراج هنری لندن
انتشار کتاب خانم نویسنده ۹۵ ساله