روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 699  |  تاریخ: پنجشنبه 30 شهریور 1396
<
>

سیطره طبل‌ها و جای خالی برنامه‌های معارف‌محور در مناسک عاشورا