روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 693  |  تاریخ: پنجشنبه 23 شهریور 1396
<
>

ظریف با پوتین دیدار کرد
آقای هاشمی‌رفسنجانی با توانایی و تدبیر و آگاهی به وظایف خود عمل می‌کرد
هدایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، مجمع را از رادیکالیسم دور نگه داشت
امن، نه امنیتی