روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 693  |  تاریخ: پنجشنبه 23 شهریور 1396
<
>

سرداب
کشف کلمب و سرخپوستان آمریکا
چه چیزی نقاشی مونالیزا رو معروف کرد؟
وقتی چشم روی کتاب نیست
واکنش مردم به برنده جایزه صلح(جنگ!) نوبل!
چارلز بوکوفسکی و قضیه اغراق بشر!