روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی
 -  - 
روزنامه همدلی شماره: 562  |  تاریخ: پنجشنبه 26 اسفند 1395
<
>

      مجید صالحی در اکران نوروز
تئاتر چیزی جز عشق نیست
کمدی خانه من است