هراس از یک استعفای احتمالی
محسن خرامین (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1538

مشق کلمات

مرد نوین:

تصویری از مردانگی که در دهه 1980 در رسانه‌ها و تبلیغات ظاهر شد. «مرد نوین» نیرومند ولی دلسوز و مهربان تصویر‌ می‌شد.

منبع: جامعه‌شناسی آنتونی گیدنز