هراس از یک استعفای احتمالی
محسن خرامین (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1538

درست بنویسیم

بساتین:

واژه بستان، مخفّف بوستان، از فارسی به عربی رفته و در جمع بساتین شده است. ولی در فارسی، درست‌تر و زیباتر آن است که بوستان را به «ها» جمع ببندیم و بوستان‌ها بگوییم.

منبع: «غلط ننویسم» ابوالحسن نجفی