نان مردم را آجر نکنید
محسن صنیعی (مدرس دانشگاه)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1863

شرایط بهره‌مندی «نوه دختر» از مستمری پدربزرگ و مادربزرگ

مژگان مسلمی (کارشناس حقوق)

طبق رأی دیوان عدالت اداری به‌تازگی نوه اناث (دختر) با داشتن شرایط می‌‌تواند حقوق پدربزرگ یا مادربزرگ مرحوم خود را دریافت کند. شرط برخورداری از مستمری پدربزرگ و مادربزرگ این است که نوه دختر، مجرد باشد و دوم اینکه تمکن مالی نداشته باشد. محدودیت سن در اینجا مطرح نیست و ۲۵ درصد مستمری استحقاقی به نوه تعلق می‌گیرد.